Heraldyka

Stanowisko prawno-społeczne szlachty polskiej w świetle opinii własnej i obcej

O znaku Awdańca

Legitymacja szlachecka po rozbiorach

Z dziejów walk o tytuły książęce

Nieznane kresowe herbarze powiatowe z roku 1795

Legitymacja szlachty polskiej w prowincjach zabranych przez Rosję

Powstanie i ewolucja nazwisk

Kilka słów o heraldyce polskiej – Stanisław Hrabia Mieroszowski

Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584 – Abdank

Herby szlachty pochodzenia żydowskiego