Akt nadania praw miejskich Widawie

Władysław z Łaski Bożej Król Polski; Litewski, Xiążę Naywyższy i Dziedzic Rusi.

Na wieczną rzeczy pamiątkę: Lubo szczodrobliwość królewska rozciąga się dla wszystkich Królestwa wiernych, wszelako dla tych ieszcze bardziey, którzy się szczególnie dla niey poświęcają iakoż dla wiernych Naszych Mikołaja, Piotra, Michała i Jakuba Braci z Widawy chcąc ich szczególnemi łaskami naszemi zaopatrzyć i ochotnieyszemi do usług uczynić, dozwalam Im, aby z ich wsi rzeczoney Widawa w Ziemi Naszey Sieradzkiey położoney Miasteczko i Targ tygodniowy uczynić, zrobić i postanowić mogli, wiecznemi czasy nakazując powyższy targ co sobota w tymże Miasteczku odprawiać – daiąc oraz i pozwalając wszystkim kupcom i innym ludziom jakiego bądź stanu i kondycyi a przybywającym do tegoż Miasteczka każdey soboty, zupełną moc i wolność towary i rzeczy każdego rodzaju przedawać, kupować podług ich woli – przytym dla lepszego stanu tego Miasteczka nadaiemy wiecznemi czasy Prawo Teutońskie Sieradzkie, wszelkie sposoby, zwyczaje i Prawa Polskie, któreby to Prawo Teutońskie tłumiły całe w tym miasteczku znosząc.

Na koniec wymieniamy i uwalniamy Wóyta Mieszczan i wszelkich Mieszkańców tego Miasteczka od wszelkiey iuryzdykcyi i mocy Królestwa Naszego: Woiewodów, Kasztelanów, Sędziów, Podsędków oraz innych Urzędników i ich Woźnych, aby przed Niemi nie odpowiadali, ani im kar nie płacili, choćby byli pozywani w sprawach tak wielkich jako i małych, to jest o kradzież, krew, zabóystwo, podpalenie, obcięcie członków i inne wszelkie – którzy Mieszczanie i Mieszkańcy przerzeczonego Miasteczka przed swym Wóytem, Wóyt zaś przed temiż Mikołajem, Piotrem, Michałem i Jakubem i ich Dziedzicami i Sukcesorami prawemi, albo przed Nami lub Naszym Głównym Sądem, (ieżeliby Dziedzicy wzbraniali się udzielić im sprawiedliwości), lecz w takim razie za pozwem Naszym, nie inaczey iak podług Prawa Teutońskiego odpowiadać obowiązani.

W sprawach kryminalnych i głównych wyżej wyrażonych Wóytowi Miasteczka udzielamy moc sądzenia, poprawy i karania podłóg Ziemi (Prawicyi) zwyczaiu iak tego Prawo Teutońskie Sieradzkie w swoich punktach, warunkach i obowiązkach wymaga.

Zachowując Nasze Prawa Królewskie. Przy położeniu Pieczęci.

Działo się w Piotrkowie w wigilię Błogosł. Macieja Apostoła roku Pańskiego 1388, w przytomności Spytka Krakowskiego; Sędziwoja Kaliskiego, Świętopełka Sieradzkiego. Woiewodów: Krystyna Sądeckiego, Janusza Śpicimirskiego. Kasztelanów Adama Podkomorzego Sieradzkiego i innych wielu Nam wiernych.

Dane przez ręce Wielebnego Pana Zakliki, Proboszcza Sandomirskiego, Kanclerza Dworu Naszego, wiernie miłego.

Powyższe tłumaczenie z łaciny pochodzi z roku 1826 i znajduje się w „Tekach Pstrokońskiego”, tom 1, str. 186 i 187, w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.